[#WelcomeBack] พร้อมมาช้อปฟิน กินกระจาย กันหรือยัง ? กลับมาแบบจัดเต็มทั้งที The Nine Center Tiwanon จัดเต็ม จัดหนัก กับโปรโมชั่นพิเศษ

[#WelcomeBack] พร้อมมาช้อปฟิน กินกระจาย กันหรือยัง ? กลับมาแบบจัดเต็มทั้งที The Nine Center Tiwanon จัดเต็ม จัดหนัก กับโปรโมชั่นพิเศษ
  • 10 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
  • 10:00 - 20:00
  • เดอะไนน์เซ็นเตอร์ติวานนท์

[#WelcomeBack] พร้อมมาช้อปฟิน กินกระจาย กันหรือยัง ? กลับมาแบบจัดเต็มทั้งที The Nine Center Tiwanon จัดเต็ม จัดหนัก กับโปรโมชั่นพิเศษ 
.
ฟินกันกระจาย จัดให้ถึง 4 ต่อ


ต่อที่ 1: เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีน เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนรับส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ


ต่อที่ 2: ช้อปครบ 350 บาท แลกรับน้ำยาบ้วนปาก มูลค่า 89 บาท จำกัด 529 สิทธิ์ ตลอดรายการ


ต่อที่ 3: รับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
       บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ : รับเครดิตเงินคืน 13% เพียงใช้คะแนน Thank you Reward เท่ายอดใช้จ่าย
ลงทะเบียนผ่าน SMS (3บาท/ครั้ง) ไม่กำหนดยอดขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป/ไม่จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ"        
     บัตรเครดิตธนาคารKTC : รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกับร้านค้าเช่าต่างๆภายในศูนย์การค้าฯ และสแกน QR Code ลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนน KTC Forever เท่ายอดจ่าย
ต่อเซลล์สลิป"  

         
ต่อที่4: สมาชิก MBK PLUS สั่ง Delivery ผ่าน GrabFood และใช้ MBK POINTS 9 คะแนน รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งครบ 300 บาทขึ้นไป (จำกัด 300 สิทธิ์ตลอดรายการ) 
.
ชวนให้ฟินกันได้ ตลอดเดือน ตั้งแต่ 10 กันยายน 64 - 30 กันยายน 64 
แลกรับของสมนาคุณ : เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
(1) เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
(2) จ ากัดการแลกรับของสมนาคุณ 3 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ / สินค้ามีจ านวนจ ากัด• ลูกค้าสามารถรวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ ได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/ ท่าน/ วัน ในการ
แลกรับของสมมาคุณ 1 ชิ น (ภายในวันเดียวกัน) จ ากัดไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ ร้าน เท่านั น • กรณีใบเสร็จ 1 ใบที่มีมูลค่ายอดซื อครบตามเงื่อนไขในการแลกรับของสมนาคุณ 1 ชิ น ไม่
สามารถน าใบเสร็จดังกล่าวไปรวมกับใบเสร็จอื่นเพื่อรับของสมนาคุณเพิ่ม • เอกสารที่น ามาแลกบัตรก านัล คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบก ากับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจ าตัว ผู้เสีย
ภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่ก าหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้าสถานที่ตั งของศูนย์การค้า + บัตรประชาชน และบัตรเครดิต + เซลล์สลิปบัตร
เครดิต (กรณีช าระเป็นบัตรเครดิต) • กรณีซื อสินค้า 1 ชิ น / รายการ แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้ • เจ้าของ/ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากน าใบเสร็จ
จากร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้ • ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่ก าหนดก่อน หรือจนกว่าของ
สมนาคุณจะหมด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจ าจริง หรือ การจ่ายมัดจ าที่สามารถคืนเงินได้, การซื อ
สินค้าตั งแต่ 50 ชิ นขึ นไปเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การช าระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื อเพื่อการลงทุน เช่น การซื อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน า, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,
การซื อหรือเติมเงินภายในบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การช าระสินค้าด้วยบัตรก านัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรก านัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) • การแลกรับของ
สมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องท าหนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อ านาจและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอ านาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ
(3) เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั น • ส าหรับลูกค้าที่มีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (เต็มจ านวน) ที่ศูนย์การค้า
ครบ 5,000 บาทขึ นไป / เซลล์สลิป เงื่อนไขนี ยกเว้นรายการผ่อนช าระผ่านเครื่อง EDC • การลงทะเบียนรับสิทธิ์ ลูกค้าน าเซลล์สลิปที่มียอดซื อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการตาม
เงื่อนไข มาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื อสินค้าเท่านั น • บัตรก านัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 100 บาท จ ากัด 15 สิทธิ์ และ มูลค่า 500 บาท จ ากัด 15 สิทธิ์
ตลอดรายการ • โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบ บัตรก านัลสตาร์บัคส์ ลูกค้าผู้มียอดใช้ตามก าหนด และน าเซลล์สลิปพร้อมบัตรเครดิตมาแลกรับ บัตรก านัลสตาร์บัคส์ก่อน
ตามล าดับ จนครบตามจ านวนสิทธิ์ทั งหมด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและจ านวนสิทธิ์ ณ จุดแลกรับของศูนย์การค้า • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อก าหนดและเงื่อนไข
และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร • รายการส่งเสริมการขายนี ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอน
สิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือค าตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่จุดขาย หรือ ttb contact center 1428
(4) สิทธิพิเศษส าหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมเท่านั น และคงสถานภาพปกติ ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตรเครดิต โดยที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่
ร้านค้า และ/หรือร้านอาหาร เฉพาะช าระเต็มจ านวน (ไม่รวมรายการแบ่งช าระ) ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 31ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นเซลส์สลิปจากการซื อสินค้าที่ Villa Market การซื อสินค้าเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อ, บัตรโทรศัพท์/ บัตรเติมเงิน, Gift Card / Voucher, ธุรกรรมทางการเงินกับทาง
ธนาคาร, การช าระเบี ยประกันทุกประเภท, ค่าดอกเบี ย/ ค่าปรับ/ ค่าธรรมเนียม, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) งดร่วมรายการส่งเสริมการขาย • ผู้ถือบัตรที่
ประสงค์จะแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards เพื่อรับเครดิตเงินคืน 13% เพียงแลกใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ต้องลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ BMBK(วรรค)
หมายเลขบัตร 16 หลัก*จ านวนยอดใช้จ่าย (ไม่ต้องใส่จุดทศนิยม กรณียอดใช้จ่ายมีเศษทศนิยมให้ตัดออกเหลือเพียงจ านวนเต็ม) ส่งมาที่ 4712008 ทุกครั งในวันที่ท ารายการซื อสินค้าที่
ท่านต้องการแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards (ค่าบริการครั งละ 3 บาท) ตัวอย่างการลงทะเบียน SMS ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จ านวน 1,500.50 บาท ดังนี พิมพ์ BMBK
1111222233334444*1500 ส่งมาที่ 4712008 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อก าหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้ง ค าตัดสินของธนาคารถือเป็นที่
สิ นสุด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริการสมาชิกบัตรเครดิต โทร. 0 2638 4000 • ตรวจสอบคะแนนสะสมได้เองที่ โมบายแบงก์กิ ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ โทร. 0
2638 4000 กด 1522
(5) สมาชิกบัตรเครดิต KTC ต้องสแกน QR ลงทะเบียนบน ktc.promo/mbkgroup เพื่อลงทะเบียนทุกครั งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวัน
เดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ นเท่านั น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุด
ทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(6) สมาชิก MBK PLUS ใช้ MBK POINTS 9 คะแนน เพื่อแลกรับโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท และน าโค้ดไปใส่ใน Application Grab เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการสั่งอาหารภายใน
ศูนย์การค้า • สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เมื่อสั่งอาหารครบ 300 บาทขึ นไป • จ ากัด 300 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ • โค้ดส่วนลด 1 สิทธิ์ต่อการสั่งอาหาร 1 ครั ง • โค้ดส่วนลดมีจ านวนจ ากัด
หากครบจ านวน หรือหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ • โค้ดส่วนลดนี สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 • สิทธิพิเศษนี ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และใช้ร่วมกับ
ส่วนลดหรือโปรโมชั นอื่นๆ ได้ • โปรดศึกษาเงื่อนไขของแคมเปญก่อนการกดรับสิทธิ์ • ขอสงวนสิทธิ์ รหัสรับสิทธิ์ที่หมดอายุแล้วไม่สามารถน ามารับสิทธิ์ได้ • โค้ด GrabFood เฉพาะ
ร้านค้าในศูนย์การค้าฯ ที่เข้าร่วม • ตลอดรายการ ไม่ก าหนดการใช้สิทธิ์และจ านวนในการใช้คะแนนแลกรับส่วนลด/วัน/ผู้ใช้ • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม MBK Contact Center 1285
(7) เงื่อนไขเป็นไปตามแต่ละบัตรเครดิต สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละบัตรเครดิต หรือ Food Delivery Application